• ON AIRटाइम पास
  • UP NEXTहजुरको खवर
लोकदोहोरी गितहरु 04:00 am - 05:00 am
शुमधुर भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
नेपाली खवर 05:30 am - 06:00 am
सि आई एन समाचार 06:00 am - 06:30 am
हजुरको विहानी 06:35 am - 07:00 am
विभिन्न गितहरु 07:00 am - 07:15 am
विविसि विहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
विभिन्न गितहरु 07:30 am - 08:00 am
मिलिजुली नेपाली 08:00 am - 08:15 am
बदलिदो नेपाल 08:15 am - 09:00 am
हजुरको समाचार 09:00 am - 09:25 am
बिभिन्न लोक गितहरु 09:30 am - 10:00 am
लोक कोशेली 10:00 am - 10:55 am
हजुरको खवर 11:00 am - 11:15 am
टप अफ द पप 11:20 am - 11:55 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
सिने सौगात 12:15 pm - 12:55 pm
टाइम पास 1:00 pm - 1:55 pm
हजुरको खवर 2:00 pm - 2:10 pm
रोजाई तपाईको 2:15 pm - 2:55 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
द म्युजीकल हट विट 3:15 pm - 3:55 pm
रामेछाप खवर 4:00 pm - 4:10 pm
मिलिजुली नेपाली 4:15 pm - 4:30 pm
उकाली ओराली 4:30 pm - 4:55 pm
नेपाल खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल कोपिला 5:15 pm - 5:55 pm
हजुरको समाचार 6:00 pm - 6:25 pm
प्रश्न 6:30 pm - 6:55 pm
साझा वोली 7:00 pm - 7:30 pm
सि आइ एन समाचार 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दपर्ण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न सन्देश 8:30 pm - 8:45 pm
विविसि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:30 pm
देउराली 9:30 pm - 9:55 pm
मुख्य समाचार 10:00 pm - 10:10 pm
एसएमएस दोहोरी 10:15 pm - 11:00 pm
लोकदोहोरी गितहरु 04:00 am - 05:00 am
शुमधुर भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
नेपाली खवर 05:30 am - 06:00 am
सि आई एन समाचार 06:00 am - 06:30 am
हजुरको विहानी 06:35 am - 07:00 am
विभिन्न गितहरु 07:00 am - 07:15 am
विविसि विहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
युवा सञ्चार 07:30 am - 08:00 am
मिलिजुली नेपाली 08:00 am - 08:15 am
बदलिदो नेपाल 08:15 am - 09:00 am
हजुरको समाचार 09:00 am - 09:25 am
बिभिन्न लोक गितहरु 09:30 am - 10:00 am
लोक कोशेली 10:00 am - 10:55 am
हजुरको खवर 11:00 am - 11:15 am
टप अफ द पप 11:20 am - 11:55 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
सिने सौगात 12:15 pm - 12:55 pm
टाइम पास 1:00 pm - 1:55 pm
हजुरको खवर 2:00 pm - 2:10 pm
रोजाई तपाईको 2:15 pm - 2:55 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
द म्युजीकल हट विट 3:15 pm - 3:55 pm
रामेछाप खवर 4:00 pm - 4:10 pm
मिलिजुली नेपाली 4:15 pm - 4:30 pm
उकाली ओराली 4:30 pm - 4:55 pm
नेपाल खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल कोपिला 5:15 pm - 5:55 pm
हजुरको समाचार 6:00 pm - 6:25 pm
प्रश्न 6:30 pm - 6:55 pm
नेपाली सैनिक 7:00 pm - 7:30 pm
सि आइ एन समाचार 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दपर्ण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न सन्देश 8:30 pm - 8:45 pm
विविसि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:30 pm
देउराली 9:30 pm - 9:55 pm
मुख्य समाचार 10:00 pm - 10:10 pm
एसएमएस दोहोरी 10:15 pm - 11:00 pm
लोकदोहोरी गितहरु 04:00 am - 05:00 am
शुमधुर भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
नेपाली खवर 05:30 am - 06:00 am
सि आई एन समाचार 06:00 am - 06:30 am
हजुरको विहानी 06:35 am - 07:00 am
विभिन्न गितहरु 07:00 am - 07:15 am
विविसि विहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
विभिन्न गितहरु 07:30 am - 08:00 am
मिलिजुली नेपाली 08:00 am - 08:15 am
देश परदेश 08:15 am - 09:00 am
हजुरको समाचार 09:00 am - 09:25 am
बिभिन्न लोक गितहरु 09:30 am - 10:00 am
लोक कोशेली 10:00 am - 10:55 am
हजुरको खवर 11:00 am - 11:15 am
टप अफ द पप 11:20 am - 11:55 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
सिने सौगात 12:15 pm - 12:55 pm
टाइम पास 1:00 pm - 1:55 pm
हजुरको खवर 2:00 pm - 2:10 pm
रोजाई तपाईको 2:15 pm - 2:55 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
द म्युजीकल हट विट 3:15 pm - 3:55 pm
रामेछाप खवर 4:00 pm - 4:10 pm
मिलिजुली नेपाली 4:15 pm - 4:30 pm
उकाली ओराली 4:30 pm - 4:55 pm
नेपाल खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल कोपिला 5:15 pm - 5:55 pm
हजुरको समाचार 6:00 pm - 6:25 pm
शिक्षा संवाद 6:30 pm - 6:55 pm
बिभिन्न गितहरु 7:00 pm - 7:30 pm
सि आइ एन समाचार 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दपर्ण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न सन्देश 8:30 pm - 8:45 pm
विविसि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:30 pm
देउराली 9:30 pm - 9:55 pm
मुख्य समाचार 10:00 pm - 10:10 pm
एसएमएस दोहोरी 10:15 pm - 11:00 pm
लोकदोहोरी गितहरु 04:00 am - 05:00 am
शुमधुर भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
नेपाली खवर 05:30 am - 06:00 am
सि आई एन समाचार 06:00 am - 06:30 am
हजुरको विहानी 06:35 am - 07:00 am
विभिन्न गितहरु 07:00 am - 07:15 am
विविसि विहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
विभिन्न गितहरु 07:30 am - 08:00 am
मिलिजुली नेपाली 08:00 am - 08:15 am
बदलिदो नेपाल 08:15 am - 09:00 am
हजुरको समाचार 09:00 am - 09:25 am
बिभिन्न लोक गितहरु 09:30 am - 10:00 am
लोक कोशेली 10:00 am - 10:55 am
हजुरको खवर 11:00 am - 11:15 am
टप अफ द पप 11:20 am - 11:55 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
सिने सौगात 12:15 pm - 12:55 pm
टाइम पास 1:00 pm - 1:55 pm
हजुरको खवर 2:00 pm - 2:10 pm
रोजाई तपाईको 2:15 pm - 2:55 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
द म्युजीकल हट विट 3:15 pm - 3:55 pm
रामेछाप खवर 4:00 pm - 4:10 pm
मिलिजुली नेपाली 4:15 pm - 4:30 pm
उकाली ओराली 4:30 pm - 4:55 pm
नेपाल खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल कोपिला 5:15 pm - 5:55 pm
हजुरको समाचार 6:00 pm - 6:25 pm
सुरक्षित परदेश 6:30 pm - 6:55 pm
बिभिन्न गितहरु 7:00 pm - 7:30 pm
सि आइ एन समाचार 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दपर्ण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न सन्देश 8:30 pm - 8:45 pm
विविसि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:30 pm
देउराली 9:30 pm - 9:55 pm
मुख्य समाचार 10:00 pm - 10:10 pm
एसएमएस दोहोरी 10:15 pm - 11:00 pm
लोकदोहोरी गितहरु 04:00 am - 05:00 am
शुमधुर भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
नेपाली खवर 05:30 am - 06:00 am
सि आई एन समाचार 06:00 am - 06:30 am
हजुरको विहानी 06:35 am - 07:00 am
विभिन्न गितहरु 07:00 am - 07:15 am
विविसि विहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
मितिनी नाटक 07:30 am - 08:00 am
मिलिजुली नेपाली 08:00 am - 08:15 am
बदलिदो नेपाल 08:15 am - 09:00 am
हजुरको समाचार 09:00 am - 09:25 am
बिभिन्न लोक गितहरु 09:30 am - 10:00 am
लोक कोशेली 10:00 am - 10:55 am
हजुरको खवर 11:00 am - 11:15 am
टप अफ द पप 11:20 am - 11:55 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
सिने सौगात 12:15 pm - 12:55 pm
टाइम पास 1:00 pm - 1:55 pm
हजुरको खवर 2:00 pm - 2:10 pm
रोजाई तपाईको 2:15 pm - 2:55 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
द म्युजीकल हट विट 3:15 pm - 3:55 pm
रामेछाप खवर 4:00 pm - 4:10 pm
मिलिजुली नेपाली 4:15 pm - 4:30 pm
उकाली ओराली 4:30 pm - 4:55 pm
नेपाल खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल कोपिला 5:15 pm - 5:55 pm
हजुरको समाचार 6:00 pm - 6:25 pm
प्रश्न 6:30 pm - 6:55 pm
बिभिन्न गितहरु 7:00 pm - 7:30 pm
सि आइ एन समाचार 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दपर्ण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न सन्देश 8:30 pm - 8:45 pm
विविसि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:30 pm
देउराली 9:30 pm - 9:55 pm
मुख्य समाचार 10:00 pm - 10:10 pm
एसएमएस दोहोरी 10:15 pm - 11:00 pm
लोकदोहोरी गितहरु 04:00 am - 05:00 am
शुमधुर भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
नेपाली खवर 05:30 am - 06:00 am
सि आई एन समाचार 06:00 am - 06:30 am
हजुरको विहानी 06:35 am - 07:00 am
विभिन्न गितहरु 07:00 am - 07:15 am
विविसि विहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
सुरक्षित परदेश 07:30 am - 08:00 am
मिलिजुली नेपाली 08:00 am - 08:15 am
नेपाल चौतारी 08:15 am - 09:00 am
हजुरको समाचार 09:00 am - 09:25 am
बिभिन्न लोक गितहरु 09:30 am - 10:00 am
लोक कोशेली 10:00 am - 10:55 am
हजुरको खवर 11:00 am - 11:15 am
टप अफ द पप 11:20 am - 11:55 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
सिने सौगात 12:15 pm - 12:55 pm
टाइम पास 1:00 pm - 1:55 pm
हजुरको खवर 2:00 pm - 2:10 pm
रोजाई तपाईको 2:15 pm - 2:55 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
द म्युजीकल हट विट 3:15 pm - 3:55 pm
रामेछाप खवर 4:00 pm - 4:10 pm
मिलिजुली नेपाली 4:15 pm - 4:30 pm
उकाली ओराली 4:30 pm - 4:55 pm
नेपाल खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल कोपिला 5:15 pm - 5:55 pm
हजुरको समाचार 6:00 pm - 6:25 pm
प्रश्न 6:30 pm - 6:55 pm
बिभिन्न गितहरु 7:00 pm - 7:30 pm
सि आइ एन समाचार 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दपर्ण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न सन्देश 8:30 pm - 8:45 pm
विविसि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:30 pm
देउराली 9:30 pm - 9:55 pm
मुख्य समाचार 10:00 pm - 10:10 pm
एसएमएस दोहोरी 10:15 pm - 11:00 pm
लोकदोहोरी गितहरु 04:00 am - 05:00 am
शुमधुर भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
नेपाली खवर 05:30 am - 06:00 am
सि आई एन समाचार 06:00 am - 06:30 am
हजुरको विहानी 06:35 am - 07:00 am
विभिन्न गितहरु 07:00 am - 07:15 am
विविसि विहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
साझा नेपाल 07:30 am - 08:00 am
मिलिजुली नेपाली 08:00 am - 08:15 am
बदलिदो नेपाल 08:15 am - 09:00 am
हजुरको समाचार 09:00 am - 09:25 am
बिभिन्न लोक गितहरु 09:30 am - 10:00 am
लोक कोशेली 10:00 am - 10:55 am
हजुरको खवर 11:00 am - 11:15 am
टप अफ द पप 11:20 am - 11:55 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
सिने सौगात 12:15 pm - 12:55 pm
टाइम पास 1:00 pm - 1:55 pm
हजुरको खवर 2:00 pm - 2:10 pm
रोजाई तपाईको 2:15 pm - 2:55 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
द म्युजीकल हट विट 3:15 pm - 3:55 pm
रामेछाप खवर 4:00 pm - 4:10 pm
मिलिजुली नेपाली 4:15 pm - 4:30 pm
उकाली ओराली 4:30 pm - 4:55 pm
नेपाल खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल कोपिला 5:15 pm - 5:55 pm
हजुरको समाचार 6:00 pm - 6:25 pm
प्रश्न 6:30 pm - 6:55 pm
बिभिन्न गितहरु 7:00 pm - 7:30 pm
सि आइ एन समाचार 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दपर्ण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न सन्देश 8:30 pm - 8:45 pm
विविसि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:30 pm
देउराली 9:30 pm - 9:55 pm
मुख्य समाचार 10:00 pm - 10:10 pm
एसएमएस दोहोरी 10:15 pm - 11:00 pm