header

Program Schedule

 • 04:55 am-05:00 am स्टेशन शुभारम्भ
 • 05:00 am-05:30 am आध्यात्मिक चिन्तन
 • 05:30 am-06:00 am देशदेशान्तर
 • 06:00 am-06:30 am सि आई एन को समाचार
 • 06:30 am-07:00 am भुकम्पिय सुरक्षा
 • 07:00 am-07:15 am हजुरको विहानी
 • 07:15 am-07:30 am विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 am-08:00 am विभिन्न गितहरु
 • 08:00 am-08:20 am बिभिन्न गितहरु
 • 08:20 am-09:00 am बदलिदो नेपाल
 • 09:00 am-09:30 am हजुरको समाचार
 • 09:30 am-10:00 am बिभिन्न लोक गितहरु
 • 10:00 am-11:00 am लोक कोशेली
 • 11:00 am-11:15 am हजुरको खवर
 • 11:15 am-12:00 pm टप अफ द पप
 • 12:00 pm-12:10 pm नेपाल खबर
 • 12:10 pm-1:00 pm सिने सौगात
 • 1:00 pm-2:00 pm टाइम पास
 • 2:00 pm-2:15 pm हजुरको खवर
 • 2:15 pm-3:00 pm रोजाई तपाईको
 • 3:00 pm-3:15 pm नेपाल खबर
 • 3:15 pm-4:00 pm द म्युजीकल हट विट
 • 4:00 pm-4:10 pm रामेछाप खवर
 • 4:15 pm-5:00 pm उकाली ओराली
 • 5:00 pm-5:15 pm नेपाल खबर
 • 5:20 pm-6:00 pm नेपाल कम्पन २०७२
 • 6:00 pm-6:30 pm हजुरको समाचार
 • 6:30 pm-7:30 pm प्रश्न
 • 7:30 pm-8:00 pm सि आइ एन समाचार
 • 8:00 pm-8:30 pm नेपाल दपर्ण
 • 8:30 pm-8:45 pm विभिन्न सन्देश
 • 8:45 pm-9:15 pm विविसि नेपाली सेवा
 • 9:15 pm-10:00 pm साझा सवाल
 • 10:00 pm-10:10 pm मुख्य समाचार
 • 10:10 pm-11:00 pm sms दोहोरी
 • 04:55 am-05:00 am स्टेशन शुभारम्भ
 • 05:00 am-05:30 am आध्यात्मिक चिन्तन
 • 05:30 am-06:00 am देशदेशान्तर
 • 06:00 am-06:30 am सि आई एन को समाचार
 • 06:30 am-07:00 am भुकम्पिय सुरक्षा
 • 07:00 am-07:15 am हजुरको विहानी
 • 07:15 am-07:30 am विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 am-08:00 am निकाश
 • 08:00 am-08:20 am बिभिन्न गितहरु
 • 08:20 am-09:00 am बदलिदो नेपाल
 • 09:00 am-09:30 am हजुरको समाचार
 • 09:30 am-10:00 am बिभिन्न लोक गितहरु
 • 10:00 am-11:00 am लोक कोशेली
 • 11:00 am-11:15 am हजुरको खवर
 • 11:15 am-12:00 pm टप अफ द पप
 • 12:00 pm-12:10 pm नेपाल खबर
 • 12:10 pm-1:00 pm सिने सौगात
 • 1:00 pm-2:00 pm टाइम पास
 • 2:00 pm-2:15 pm हजुरको खवर
 • 2:15 pm-3:00 pm रोजाई तपाईको
 • 3:00 pm-3:15 pm नेपाल खबर
 • 3:15 pm-4:00 pm द म्युजीकल हट विट
 • 4:00 pm-4:15 pm रामेछाप खवर
 • 4:15 pm-5:00 pm उकाली ओराली
 • 5:00 pm-5:15 pm नेपाल खबर
 • 5:20 pm-5:00 pm जमानी unn
 • 6:00 pm-6:30 pm हजुरको समाचार
 • 6:30 pm-7:00 pm नेपाली सैनिक कार्यक्रम
 • 7:00 pm-7:30 pm बिभिन्न गितहरु
 • 7:30 pm-8:00 pm सि आइ एन समाचार
 • 8:00 pm-8:30 pm नेपाल दपर्ण
 • 8:30 pm-8:45 pm विभिन्न सन्देश
 • 8:45 pm-9:15 pm विविसि नेपाली सेवा
 • 9:15 pm-10:00 pm बहकिने मन
 • 10:00 pm-10:10 pm मुख्य समाचार
 • 10:10 pm-11:00 pm sms दोहोरी
 • 04:55 am-05:00 am स्टेशन शुभारम्भ
 • 05:00 am-05:30 am आध्यात्मिक चिन्तन
 • 05:30 am-06:00 am देशदेशान्तर
 • 06:00 am-06:30 am सि आई एन को समाचार
 • 06:30 am-07:00 am भुकम्पिय सुरक्षा
 • 07:00 am-07:15 am हजुरको विहानी
 • 07:15 am-07:30 am विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 am-08:00 am हामी सक्छौँ
 • 07:30 am-08:00 am बिभिन्न गितहरु
 • 08:00 am-08:20 am बिभिन्न गितहरु
 • 08:20 am-09:00 am बदलिदो नेपाल
 • 09:00 am-09:30 am हजुरको समाचार
 • 09:30 am-10:00 am बिभिन्न लोक गितहरु
 • 10:00 am-11:00 am लोक कोशेली
 • 11:00 am-11:15 am हजुरको समाचार
 • 11:15 am-12:00 pm टप अफ द पप
 • 12:00 pm-12:10 pm नेपाल खबर
 • 12:10 pm-1:00 pm सिने सौगात
 • 1:00 pm-2:00 pm टाइम पास
 • 2:00 pm-2:15 pm हजुरको खवर
 • 2:15 pm-3:00 pm रोजाई तपाईको
 • 3:00 pm-4:00 pm द म्युजीकल हट विट
 • 3:00 pm-3:15 pm नेपाल खबर
 • 4:00 pm-4:15 pm रामेछाप खवर
 • 4:10 pm-5:00 pm
 • 4:15 pm-5:00 pm उकाली ओराली
 • 5:00 pm-5:15 pm नेपाल खबर
 • 5:20 pm-6:00 pm नेपाल कम्पन २०७२
 • 6:00 pm-6:30 pm हजुरको समाचार
 • 6:30 pm-7:00 pm बिभिन्न गितहरु
 • 7:00 pm-7:30 pm खानेपानी सरसफाई
 • 7:30 pm-8:00 pm सि आइ एन समाचार
 • 8:00 pm-8:30 pm नेपाल दपर्ण
 • 8:30 pm-8:45 pm विभिन्न सन्देश
 • 8:45 pm-9:15 pm विविसि नेपाली सेवा
 • 9:15 pm-10:00 pm बिभिन्न आधुनिक गितहरु
 • 10:00 pm-10:10 pm मुख्य समाचार
 • 10:10 pm-11:00 pm sms दोहोरी
 • 04:55 am-05:00 am स्टेशन शुभारम्भ
 • 05:00 am-05:20 am आध्यात्मिक चिन्तन
 • 05:20 am-06:00 am शुमधुर भजनहरु
 • 06:00 am-06:30 am सि आई एन को समाचार
 • 06:30 am-07:00 am भुकम्पिय सुरक्षा
 • 07:00 am-07:15 am हजुरको विहानी
 • 07:15 am-07:30 am विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 am-08:00 am pashu palan
 • 08:00 am-08:20 am बिभिन्न गितहरु
 • 08:20 am-09:00 am बदलिदो नेपाल
 • 09:00 am-09:30 am हजुरको समाचार
 • 09:30 am-10:00 am बिभिन्न लोक गितहरु
 • 10:00 am-11:00 am लोक कोशेली
 • 11:00 am-11:15 am हजुरको समाचार
 • 11:15 am-12:00 pm टप अफ द पप
 • 12:00 pm-12:10 pm नेपाल खबर
 • 12:10 pm-1:00 pm सिने सौगात
 • 1:00 pm-2:00 pm टाइम पास
 • 2:00 pm-2:15 pm हजुरको खवर
 • 2:15 pm-3:00 pm रोजाई तपाईको
 • 3:00 pm-4:00 pm द म्युजीकल हट विट
 • 3:00 pm-3:15 pm नेपाल खबर
 • 4:00 pm-4:15 pm रामेछाप खवर
 • 4:10 pm-5:00 pm
 • 4:15 pm-5:00 pm लोक गितहरु
 • 5:00 pm-5:55 pm वाल गीतहरु
 • 5:00 pm-5:15 pm नेपाल खबर
 • 5:20 pm-5:00 pm जमानी unn
 • 6:00 pm-6:30 pm हजुरको समाचार
 • 7:30 pm-8:00 pm सि आइ एन समाचार
 • 8:00 pm-8:30 pm नेपाल दपर्ण
 • 8:30 pm-8:45 pm विभिन्न सन्देश
 • 8:45 pm-9:15 pm विविसि नेपाली सेवा
 • 9:15 pm-10:00 pm बिभिन्न आधुनिक गितहरु
 • 10:00 pm-10:10 pm मुख्य समाचार
 • 10:10 pm-11:00 pm sms दोहोरी
 • 04:55 am-05:00 am स्टेशन शुभारम्भ
 • 05:00 am-06:00 am शुमधुर भजनहरु
 • 05:00 am-05:20 am आध्यात्मिक चिन्तन
 • 06:00 am-06:30 am सि आई एन को समाचार
 • 06:30 am-07:10 am हजुरको विहानी
 • 06:30 am-07:00 am भुकम्पिय सुरक्षा
 • 07:15 am-07:30 am विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 am-08:00 am विभिन्न गितहरु
 • 08:00 am-08:20 am बिभिन्न गितहरु
 • 08:20 am-09:00 am बदलिदो नेपाल
 • 09:00 am-09:30 am हजुरको समाचार
 • 09:30 am-10:00 am बिभिन्न लोक गितहरु
 • 10:00 am-11:00 am लोक कोशेली
 • 11:00 am-11:15 am हजुरको समाचार
 • 11:00 am-11:15 am हजुरको समाचार
 • 11:15 am-12:00 pm टप अफ द पप
 • 12:00 pm-12:55 pm सिने सौगात
 • 12:00 pm-12:10 pm नेपाल खबर
 • 12:10 pm-1:00 pm सिने सौगात
 • 1:00 pm-2:00 pm टाइम पास
 • 2:00 pm-2:15 pm हजुरको खवर
 • 2:15 pm-3:00 pm विभिन्न गीत संगीत
 • 3:00 pm-3:15 pm नेपाल खबर
 • 3:00 pm-4:00 pm द म्युजिकल हर्ट बिट
 • 4:00 pm-4:10 pm रामेछाप खवर
 • 4:10 pm-5:00 pm
 • 4:15 pm-5:00 pm लोक गितहरु
 • 5:00 pm-5:15 pm नेपाल खबर
 • 5:00 pm-5:55 pm वाल गीतहरु
 • 5:20 pm-6:00 pm नेपाल कम्पन २०७२
 • 6:00 pm-6:30 pm हजुरको समाचार
 • 6:30 pm-7:00 pm हाम्रे कृषि
 • 7:00 pm-7:30 pm बिभिन्न गितहरु
 • 7:30 pm-8:00 pm सि आइ एन समाचार
 • 8:00 pm-8:30 pm नेपाल दपर्ण
 • 8:30 pm-8:45 pm विभिन्न सन्देश
 • 8:45 pm-9:15 pm विविसि नेपाली सेवा
 • 9:15 pm-10:00 pm बिभिन्न आधुनिक गितहरु
 • 10:00 pm-10:10 pm मुख्य समाचार
 • 10:10 pm-11:00 pm sms दोहोरी
 • 04:55 am-05:00 am स्टेशन शुभारम्भ
 • 05:00 am-05:20 am आध्यात्मिक चिन्तन
 • 05:20 am-06:00 am शुमधुर भजनहरु
 • 06:00 am-06:30 am सि आई एन को समाचार
 • 06:30 am-07:00 am भुकम्पिय सुरक्षा
 • 07:00 am-07:15 am हजुरको विहानी
 • 07:15 am-07:30 am विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 am-08:00 am सुरक्षित परदेश
 • 08:00 am-08:20 am बिभिन्न गितहरु
 • 08:20 am-09:00 am नेपाल चौतारी
 • 09:00 am-09:30 am हजुरको समाचार
 • 09:30 am-10:00 am बिभिन्न लोक गितहरु
 • 10:00 am-11:00 am लोक कोशेली
 • 11:00 am-11:15 am हजुरको खवर
 • 11:15 am-12:00 pm टप अफ द पप
 • 12:00 pm-12:10 pm नेपाल खबर
 • 12:10 pm-1:00 pm सिने सौगात
 • 1:00 pm-2:00 pm टाइम पास
 • 2:00 pm-2:15 pm हजुरको खवर
 • 2:15 pm-3:00 pm रमाईलो शुक्रबार
 • 3:00 pm-3:15 pm नेपाल खबर
 • 3:15 pm-4:00 pm द म्युजीकल हट विट
 • 4:00 pm-4:15 pm रामेछाप खवर
 • 4:15 pm-5:00 pm उकाली ओराली
 • 5:00 pm-5:15 pm नेपाल खबर
 • 5:20 pm-6:00 pm जमानी
 • 6:00 pm-6:30 pm हजुरको समाचार
 • 6:30 pm-7:00 pm बिभिन्न गितहरु
 • 7:00 pm-7:15 pm बिभिन्न गितहरु
 • 7:15 pm-7:30 pm लिवर्डको चौतारी
 • 7:30 pm-8:00 pm सि आइ एन समाचार
 • 8:00 pm-8:30 pm नेपाल दपर्ण
 • 8:30 pm-8:45 pm विभिन्न सन्देश
 • 8:45 pm-9:15 pm विविसि नेपाली सेवा
 • 9:15 pm-10:00 pm बिभिन्न आधुनिक गितहरु
 • 10:00 pm-10:10 pm मुख्य समाचार
 • 10:10 pm-11:00 pm sms दोहोरी
 • 04:55 am-05:00 am स्टेशन शुभारम्भ
 • 05:00 am-05:20 am आध्यात्मिक चिन्तन
 • 05:20 am-06:00 am शुमधुर भजनहरु
 • 06:00 am-06:30 am सि आई एन को समाचार
 • 06:30 am-07:00 am भुकम्पिय सुरक्षा
 • 07:00 am-07:15 am हजुरको विहानी
 • 07:15 am-07:30 am विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 am-08:00 am साझा नेपाल
 • 08:00 am-08:20 am बिभिन्न गितहरु
 • 08:20 am-09:00 am मदानी
 • 09:00 am-09:30 am हजुरको समाचार
 • 09:30 am-10:00 am बिभिन्न लोक गितहरु
 • 10:00 am-11:00 am लोक कोशेली
 • 11:00 am-11:15 am हजुरको खवर
 • 11:15 am-12:00 pm बिभिन्न गितहरु
 • 12:00 pm-12:10 pm नेपाल खबर
 • 12:10 pm-1:00 pm सिने सौगात
 • 1:00 pm-2:00 pm टाइम पास
 • 2:00 pm-2:15 pm हजुरको खवर
 • 2:15 pm-3:00 pm विभिन्न गीत संगीत
 • 3:00 pm-4:00 pm द म्युजीकल हट विट
 • 3:00 pm-3:15 pm नेपाल खबर
 • 4:00 pm-4:15 pm रामेछाप खवर
 • 4:15 pm-5:00 pm लोक गितहरु
 • 5:00 pm-5:15 pm नेपाल खबर
 • 5:00 pm-6:00 pm वाल गीतहरु
 • 6:00 pm-6:30 pm हजुरको समाचार
 • 6:30 pm-7:00 pm शिक्षा संवाद
 • 6:30 pm-7:00 pm बिभिन्न गितहरु
 • 7:30 pm-8:00 pm सि आइ एन समाचार
 • 8:00 pm-8:30 pm नेपाल दपर्ण
 • 8:30 pm-8:45 pm विभिन्न सन्देश
 • 8:45 pm-9:15 pm विविसि नेपाली सेवा
 • 9:15 pm-10:00 pm बिभिन्न आधुनिक गितहरु
 • 10:00 pm-10:10 pm मुख्य समाचार
 • 10:10 pm-11:00 pm sms दोहोरी