header

रामेछापको६गाउँपालिकार २नगरपालिकाकोप्रमुख , उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा विजयहरुको नामावली।।

 
 
रामेछाप,जेठ५गते,
हजुरको रेडियो १०२.१ मेगाहर्ज ।।।
रामेछापमाबैशाख३१गतेभएकोस्थानीयतहनिर्वाचनकोअन्तिममतपरिणामयस प्रकार रहेको छ।६गाउँपालिकार२नगरपालिकारहेकोरामेछाप जिल्लाकोनतिजाहेर्दानेकपाएमालेपहिलो , नेपालीकाँग्रेसदोस्रो ,नेकपामाओवादीकेन्द्रतेस्रोरराप्रपाचौथोस्थानमारहेकोछ।मन्थलीनगरपालिकाकोप्रमुखरउपप्रमुखनैनेकपाएमालेलेजितेकोछ।नेपालीकाँग्रेसकाबिनोदकार्कीरमाओवादीकेन्द्रकातारानारायणश्रेष्ठलाईपछिपार्दैएमालेकारमेशबस्नेतनगरप्रमुखमाबिजयीभएकाहुन्भनेकाँग्रेसकागंगाअधिकारीरमाओवादीकेन्द्रकारितादेवीघिमिरेलाईपछिपार्दैएमालेकामायाकार्कीउपप्रमुखमाबिजयीभएकाहुन्।बस्नेतले६,५२९रकार्कीले६,५०६मतपाएकाछन्।त्यस्तैबस्नेतकानिकटतमप्रतिद्वन्द्वीकांग्रेसकाबिनोदकार्कीले५,३७९मतपाएकाछन्भनेउपप्रमुखमाकांग्रेसकीगंगाअधिकारीले५,३६२मतपाएकाछन्।त्यस्तैमाओवादीकेन्द्रकाउम्मेदवारतारानारायणश्रेष्ठले५,३११मतपाएकाछन्भनेउपप्रमुखमामाओवादीउम्मेदवाररितादेवीघिमिरेले४,९९४मतपाएकीछन्।
त्यसैगरीमन्थलीनगरपालिकावडानम्बर१कोअध्यक्षमामाओवादीकेन्द्रकानारायणदाशश्रेष्ठ ,मन्थलीनगरपालिकाकोवडानम्बर२कोअध्यक्षमानेपालीकाँग्रेसकातरणीशंकरअधिकारी ,वडानम्बर३कोअध्यक्षमाकाँग्रेसउम्मेद्वारकेशवरोक्कासहितकोप्यानलबिजयीभएकोछ।मन्थलीनगरपालिकावडानम्बर४मामाओवादीकेन्द्रकाविरेन्द्रबर्जाचार्यकोटिम ,मन्थलीनगरपालिकावडानम्बर५सुनारपानिमामाओवादीकेन्द्रकारामबहादुरकार्कीकोप्यानलैबिजयीभएकोछ।त्यसैगरीमन्थली६माएमालेकागोपालमाझीकोप्यानल, वडानम्बर७नेकपाएमालेकासुदर्शनप्रसाईकोप्यानलरवडानम्बर८एमालेकैराजकुमारश्रेष्ठकोप्यानलबिजयीभएकोछ।यसैगरीमन्थलीनगरपालिकावडानम्बर९मानेपालिकांग्रेसकावुद्धिबहादुरपुलामीमगरविजयिहुनुभएकोछ।मन्थलीनगरपालिकावडानम्बर१०मामाओवादीकेन्द्रकाभरतबोहोराविजयिहुनुभएकोछ।त्यसैगरीमन्थलीनगरपालिकावडान११मानेकपामाओबादीकोभिमबहादुरमगरकोपुरैप्यानलबिजयीभएकोछ।मन्थलीनगरपालिकावडानम्बर१२मानेकपाएमालेकाकृष्णहरीअधिकारी७सय१४मतल्याएरविजयिहुनुभएकोछ।त्यसैगरीमन्थली११मानेकपाएमालेकाराजेन्द्रचौहानसहितिप्यानलनैबिजयीभएकोछ।त्यसैगरीमन्थलीवडानम्बर१४माभनेराप्रपाकोभरतवाईवाबिजयीभएकोछ।
रामेछापनगरपालिकावडानम्बर१मानेकपाएमालेकाअध्यक्षनरबहादुरथापासहितएमालेकोप्यानलनैबिजयीभएकोछ।त्यसैगरीरामेछापनगरपालिका२वाटमाओवादीकेन्द्रकानिरकुमारश्रेष्ठरवडानम्बर३साँघुटारवाटनेकपाएमालेकाभुपालश्रेष्ठकोप्यानलैबिजयीभएकोछ।रामेछापनगरपालिका४मानेपालीकाँग्रेसकाटुकेन्द्रबहादुरमगरर५मामाओवादीकेन्द्रकाभिमबहादुरतामाङबिजयीभएकाछन।रामेछापवडानम्बर६ओख्रेनीमाएमालेकाधनबहादुर खडका विजयिहुनुभएको छ ।वडा नम्बर ७ सुकाजोरमा नेपालिकांग्रेसका समिर कार्किको प्यानलविजयिभएको छ । वडा नम्बर ८ मा नेपालिकांग्रेसका केदार कार्की विजयीहुनुभएको छ । यस्तै वडा नम्बर ९ मामाओवादि केन्द्रकाचन्द्र क्षेष्ठ विजयीहुनु भएको छ ।
गोकुलगंगागाउँपालिकाकोप्रमुखमानेकपाएमालेकाखड्गसु्नुवारविजयिहनुभएकोछ।त्यस्तैउपाध्यक्षमाएमालेकैराधिकाश्रेष्ठनेवारविजयिहुनुभएकोछ।गोकुलगंगागाउँपालिकावडानम्बर१कोअध्यक्षनेपालीकाँग्रेसकाउम्मेद्वारमणीकुमारलामाबिजयीभएकाछन्।वडानं२ठोसेमाएमालेकाशेखरश्रेष्ठकोप्यानलविजयीभएकोछ।गोकुलगंगागाउँपालिकाकोवडानम्बर३रस्नालुमानेकपाएमालेकानरबहादुरकार्कीरउनकोटिमविजयीभएकोछ।गोकुलगंगाकैवडानम्बर४मानेपालीकाँग्रेसकादेवराजकार्कीकोप्यानलैबिजयीभएकाछन्।त्यस्तैवडानम्बर५माबलरामखड्काएमालेविजयिहनुभएकोछभनेवडानम्बर६मानेपालिकाग्रेसकाचन्द्रसुनुवारविजयिहनुभएकोछ।
उमाकुण्डगाउँपालिकाकोप्रमुखमाएमालेकाशेरबहादुरसुनुवारविजयिहुनुभएकोछभनेउपाध्यक्षमाकांग्रेसकाउर्मिलाकार्कीबस्नेतविजयिहुनुभएकोछ।उमाकुण्डगाउँपालिकाकोवडानम्बर१कोअध्यक्षमानेपालीकाँग्रेसकानुर्वुशेर्पाबिजयीभएकाछन्।उमाकुण्डगाउँपालिकावडानम्बर२कोअध्यक्षमाखम्बध्वजबस्नेतनेकपामाओवादीकेन्द्रबाटविजयीभएकाछन्।यसैगरीवडानम्बर३मानेपालिकांग्रेसकारमेशसुनुवारविनयिहुनुभएकोछ।उमाकुण्डगाउँपालिकाकोवडानम्बर४मानेपालीकाँग्रेसकारमेशसुनुवारबिजयीभएकाछन्।यसैगरीवडानम्बर५माएमालेकाकुवेरखत्रिविजयिहुनुभएकोछ।वडानम्बर६माएमालेकैकृष्णकुुमारसुनुवारविजयिहुनुभएकोछ।यसैगरीवडानम्बर७माएमालेकारुद्रनेवारविजयीहुनुभएकोछ।
लिखुगाउँपालिकाकाकोप्रमुखमाएकालेकागोबिन्दबहादुरखड्कारउपप्रमुखमापनिएमालेकैदिपशिखादाहालबिजयीभएकाछन्।खड्का४५९५रदाहाल४हजार६सय५ल्याएरबिजयीभएकाहुन्भनेखड्कारदाहालकोनिकटतम्प्रतिद्धोन्द्धीनेपालीकाँग्रेसकाचन्द्रराउतले२४सय७४ , रकल्पनाखड्का२४सय८०मतल्याएकाथिए।लिखुकोवडानं१दुरागाउँबाटनेकपाएमालेकामिङमारतामाङरउनकोटिमबिजयीभएकोछ।वडानं२सैपुमाकाँग्रसकापदमतामाङबिजयीभएकाछन्।वडानम्बर३र४क्रमसएमालेकायमबहादुरमहतरलिलाबस्नेतबिजयीभएकाछन्।लिखुगाउँपालिकावडानम्बर५नागदहमाएमालेकासोमबहादुरतामाङसहितपुरैप्यानलविजयिभएकोछ।लिखुगाउँपालिकावडानम्बर६खिम्तीमानेकपाएमालेकाशिवन्यौपानेकोपुरैप्यानलविजयिहुनुभएकोछ।वडानम्बर७माएमालेकासुवासबोहोरासहतिप्यानलनैबिजयीभएकोछ।
खाँडादेविगाउँपालिकाकोवडानम्बर१राकाथुममामा४सदस्यसहितमाओवादीकेन्द्रविजयिभएकोछ।माओवादीकेन्द्रकाकृष्णकुमारश्रेष्ठविजयिभएमाहुन्।वडानम्बर२मझुवामानेपालीकाँग्रेसकाईन्द्रकुमारलामाकोटिमबिजयीभएकोछ।वडानम्बर३माएमालेकापुष्करकार्कीविजयिहुनुभएकोछ।।खाँडादेवी४माएमालेकाधनबहादुरलामाबिजयीभएकाछन्।वडानम्बर५मानेकपाएमालेकातुलसीदाशश्रेष्ठकोप्यानलनैबिजयीभएकोछ।वडा नम्बर ६ माएमालेकापष्कर कार्की विजयीहुनु भएको छ । वडा नम्बर ७मामाओवादि केन्द्र विजयीभएको छ । वडानम्बर ८ माएमाले र ९ मापनिएमालेको जितहाँससिल गरेको छ ।खाँडा देवीगाउँपालिकाप्रमुखमानेकपाएमालेकाप्रेमतामाङरउपप्रमुखमापनिएमालेकै मखमली क्षेष्ठको विजयीहुनु भएको छ । 
दोरम्बागाउँपालिकाकोप्रमसखरउपप्रमुखमामाओवादीकेन्द्रकोकमानसिंहमोक्तनरउपप्रमुखमाक्रिस्चलाघिसिङबिजयीभएकाछन्।वडानम्बर१डडुवामाढालबिक्रमरानामगरकोनेकापाएमालेकोप्यानलरवडानम्बर२मामाओवादीकेन्द्रकाखड्गबहादुरश्रेष्ठकोप्यानलबिजयीभएकोछ।यसैगरीवडानम्बर३माएमालेकालालवदनथापामगरविजयिभएकाछन्रवडानम्बर४मामाओवादीकेन्द्रकाटलकथापामगरविजयिभएकाछन्।वडानम्बर५मामाओवादीकेन्द्रकागंगातामाङ, ६मामाओवादीकैअम्बीकाप्रसादगजुरेल , ७माओवादीकैरेमबहादुरथापाबिजयीभएकाछन्।
सुनापतीगाउँपालिकाप्रमुखमाधावालामाउपप्रमुखमागिता विष्ट चौलागाई विजयीहुनु भएको छ ।वडानम्बर१गुन्सीमामाओवादीकेन्द्रकाउम्दवारचण्डेश्वरचौलागाईविजयिहुनुभएकोछ।वडा नम्बर २ मामाओवादि केन्द्रकाकमल केसी विजयीहुनुभएको छ । वडा नम्बर ३ मामाओवादि केन्द्रकाबाबुरामतामाङविजयीहुनुभएको छ । वडा नम्बर ४ माभने स्वतन्त्रबाट खडग घिसिङ्क विजयीहुनुभएको छ । ५माभनेनेकपामाओवादीकेन्द्रकाठुलोकान्छातामाङकोटिमनैबिजयीभएकाछन ।
 

Archive

View All

विचार/अन्तरबार्ता

View All

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापको स्वास्थ्य सम्वन्धी शन्देसहरु

स्वास्थ्य सम्वन्धी शन्देसहरु १. राष्ट्रिय खोप तालिका खोप कहिले दिने ? खोपको नाम कुन रोगवाट बचाउन ? जन्मने ...

जाडोमा कसरी जोगिने ?

जाडो सुरु भइसकोको छ । केही वर्गलाई जाडोले खासै असर नगरे पनि धेरैका लागि यो अप्रिय हुन सक्छ । वरिपरिको चिसो ...